Clicky
POWRÓT

Ulotka projektu Kampinoskie Bagna

styczeń 2016 | Druk | Ulotka

Kampinoskie Bagna” to nazwa projektu, którego celem jest ochrona siedlisk mokradłowych w Kampinoskim Parku Narodowym.

Zanik rolnictwa i postępujący wykup gruntów prywatnych w KPN powodują, że wybudowana w przeszłości sieć melioracyjna, w wielu miejscach straciła już swe znaczenie. Mimo tego nadal drenuje ona bagna w KPN przyczyniając się do obniżania poziomu wód podziemnych. W związku z tym zaplanowano szereg działań, których głównym celem jest taka przebudowa sieci wodnej KPN by lepiej odpowiadała ona aktualnym potrzebom Puszczy Kampinoskiej.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

– Zatrzymywanie wód na obszarach mokradłowych KPN

Najważniejszym działaniem w projekcie jest budowa szeregu grobli i progów, których zadaniem będzie jak najdłuższe zatrzymanie wody na terenach mokradłowych, z dala od głównych cieków KPN. Działania hydrotechniczne będą prowadzone tylko na małych kanałach, które zbierają wodę z obszarów należących do Skarbu Państwa. Nie planuje się działań hydrotechnicznych na Kanale Łasica, Kanale Zaborowskim, Kanale Ł9 i Kanale Olszowieckim.

– Wykupy najniżej położonych gruntów

Zaplanowano wykup 125 ha gruntów nad Łasicą i Kanałem Zaborowskim. Są to tereny zabagnione, a właściciele od lat postulują wykupienie ich przez KPN.

– Ochrona terenów zabudowanych

W miejscowości Sadowa, gdzie tereny zabudowane sąsiadują z obszarem często podtapianych łęgów nad Wilczą Strugą zostanie naprawiona stara grobla przeciwpowodziowa. Pozwoli ona na zatrzymanie wiosennych rozlewisk na terenie mokradeł i ochronę terenów zabudowanych przed podtopieniami.

– Monitoring przyrodniczy

Na terenach objętych pracami badane będą gleby, wody, rośliny i wybrane gatunki ptaków. Badania te pozwolą na ocenę wpływu działań technicznych na mokradła KPN. Dwukrotnie, na etapie projektowania i po wykonaniu robót technicznych, przeprowadzona będzie też ocena skutków społeczno-ekonomicznych prowadzonych działań.

– Strategia dla bobra i jazy na Łasicy

Zostanie opracowana strategia zarządzania populacją bobra w KPN. Zebrane dane naukowe i dialog z mieszkańcami pozwolą na ustalenie sposobu zarządzania tym gatunkiem. Zostaną także przygotowane nowe pozwolenia wodno-prawne dla jazów na kanale Łasica. Opracowanie tych dokumentów pozwoli na takie funkcjonowanie jazów by pogodzić interesy mieszkańców i przyrody.

– Komunikacja społeczna

Wszystkie działania projektowe będą szeroko konsultowane z mieszkańcami KPN. Zorganizowanych zostanie szereg spotkań z mieszkańcami, a informacje o postępach projektu będą stale dostępne na stronie internetowej.

– Czy projekt utrudni spływ wód z terenów zabudowanych?

Nie, działania zostały tak zaplanowane by nie podwyższać poziomu wód podziemnych na gruntach prywatnych, w szczególności na terenach zabudowanych. Będzie to możliwe dzięki przyjęciu dwóch najważniejszych założeń projektu:

• Działania techniczne będą ograniczone do niewielkich kanałów zbierających wody tylko z obszarów należących do Skarbu Państwa.

• Główne cieki Puszczy Kampinoskiej: Kanał Łasica, Kanał Ł9, Kanał Olszowiecki i Kanał Zaborowski będą pozostawione dla swobodnego spływu wód z obszarów zabudowanych w otulinie KPN. Nie są tam zaplanowane żadne przetamowania i piętrzenie wód.

^
RODO
Wykonanie: Pixanet